แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน    วันที่ : 01/10/2019  

โปรดอ่านกำหนดการประชุมก่อนการลงทะเบียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกห้องย่อย

1. กรุณาเลือกประเภทการลงทะเบียนที่ท่านต้องการ โดยระบบจะแบ่งเป็นการลงทะเบียน "ประเภทรายบุคคล"
และ "ประเภทกลุ่ม"  สำหรับแบบกลุ่มใบแจ้งชำระเงิน และใบเสร็จผู้จัดจะออกให้เพียง 1 ฉบับ เท่านั้น

 

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำทะเบียน
รายชื่อการลงทะเบียนในวันงานและเป็นข้อมูลสำคัญในการออกใบเสร็จรับเงิน โปรดกรอกข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน

 

ติดต่อประสานงาน : 1. หน่วยงานผู้จัด น.ส.รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว เบอร์โทร 085-481-8054

                          2. การลงทะเบียนออนไลน์ นางถนอมศรี วาสนะตระกูล เบอร์โทร 090-889-7614

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี 5 อันดับข่าวยอดนิยมในหมวด :