รายชื่อหน่ายงานที่ร่วมจัด    วันที่ : 01/10/2019

1) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

2) กระทรวงสาธารณสุข :

     - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

     - สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)

     - สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ(สสป.)

     - สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.)

3) กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)

4) สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

6) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

7) ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

8) กระทรวงวิทยาศาสตร์ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์

9) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

10) สมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย (NCDs Allance)

11) สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

12) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน

 

 

 

 

 

 

 เอกสารอื่นๆ / เอกสารแนะนำ :